ผศ.นพ.วิทวัส ลออคุณ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์นายแพทย์
ชื่อ-สกุลอ.นพ.วิทวัส ลออคุณ
Vidhavas La-orkhun, MD
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ