ผศ.นพ.วิทวัส ลออคุณ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.นพ.วิทวัส ลออคุณ
Assist.Prof.Vidhavas La-orkhun, MD
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ