อ.พญ.สาริน เล็กชื่นสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.สาริน เล็กชื่นสกุล
Sarin Lekchuensakul, MD
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์