ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
Prof. Yong Poovorawan, MD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
Research Fellow (King’s college H Med Sch, London, UK)
Prachayangprecha S, Makkoch J, Payungporn S, Chieochansin T, Vuthitanachot C, Vuthitanachot V, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Serological analysis of human pandemic influenza (H1N1) in Thailand. J Health Popul Nutr. 2010 Dec;28(6):537-44. PubMed PMID: 21261198; PubMed Central PMCID: PMC2995021.


Linsuwanon P, Payungporn S, Suwannakarn K, Chieochansin T, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Complete coding sequence characterization and comparative analysis of the putative novel human rhinovirus (HRV) species C and B. Virol J. 2011 Jan 7;8(1):5. PubMed PMID: 21214911; PubMed Central PMCID: PMC3025962.


Suwannakarn K, Tongmee C, Theamboonlers A, Komolmit P, Poovorawan Y. Swine as the possible source of hepatitis E virus transmission to humans in Thailand. Arch Virol. 2010 Oct;155(10):1697-9. Epub 2010 Jul 14. PubMed PMID: 20628771.


Sa-Nguanmoo P, Tangkijvanich P, Thawornsuk N, Vichaiwattana P, Prianantathavorn K, Theamboonlers A, Tanaka Y, Poovorawan Y. Molecular epidemiological study of hepatitis B virus among migrant workers from Cambodia, Laos, and Myanmar to Thailand. J Med Virol. 2010 Aug;82(8):1341-9. PubMed PMID: 20572086.


Poovorawan Y, Chongsrisawat V, Theamboonlers A, Leroux-Roels G, Kuriyakose S, Leyssen M, Jacquet JM. Evidence of protection against clinical and chronic hepatitis B infection 20 years after infant vaccination in a high endemicity region. J Viral Hepat. 2010 Apr 1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20384962.


Suwannakarn K, Chieochansin T, Thongmee C, Makkoch J, Praianantathavorn K, Theamboonlers A, Sreevatsan S, Poovorawan Y. Molecular evolution of human H1N1 and H3N2 influenza A virus in Thailand, 2006-2009. PLoS One. 2010 Mar 16;5(3):e9717. PubMed PMID: 20300536; PubMed Central PMCID: PMC2838802.


Khananurak K, Vutithanachot V, Simakachorn N, Theamboonlers A, Chongsrisawat V, Poovorawan Y. Prevalence and phylogenetic analysis of rotavirus genotypes in Thailand between 2007 and 2009. Infect Genet Evol. 2010 May;10(4):537-45. Epub 2010 Feb 13. PubMed PMID: 20156600.


Dulyachai W, Makkoch J, Rianthavorn P, Changpinyo M, Prayangprecha S, Payungporn S, Tantilertcharoen R, Kitikoon P, Poovorawan Y. Perinatal pandemic (H1N1) 2009 infection, Thailand. Emerg Infect Dis. 2010 Feb;16(2):343-4. PubMed PMID: 20113578; PubMed Central PMCID: PMC2958034.


Akkarathamrongsin S, Praianantathavorn K, Hacharoen N, Theamboonlers A, Tangkijvanich P, Tanaka Y, Mizokami M, Poovorawan Y. Geographic distribution of hepatitis C virus genotype 6 subtypes in Thailand. J Med Virol. 2010 Feb;82(2):257-62. PubMed PMID: 20029811.