อ.ดร.พญ.ณศมน วรรณลภากร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.ดร.พญ.ณศมน วรรณลภากร
Nasamon Wanlapakorn, M.D.
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
PhD (Infection and Immunity), University of Liverpool
อาจารย์ และนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์