อ.พญ.การะเกด จันทวรางกูร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.การะเกด จันทวรางกูร
Karaked Chantawarankul, M.D.