ศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย


รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
Prof.Vichit Supornsilchai, MD PhD
พ.บ. (MD)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์ (Diploma)
อ.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Certificate)
อ.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Certificate)
Tempark T, Phatarakijnirund V, Chatproedprai S, Watcharasindhu S, Supornsilchai V, Wananukul S. Exogenous Cushing’s syndrome due to topical corticosteroid application: case report and review literature. Endocrine. 2010 Dec;38(3):328-34. Epub 2010 Oct 23. Review. PubMed PMID: 20972726.


Supornsilchai V, Sahakitrungruang T, Wongjitrat N, Wacharasindhu S, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Expanding clinical spectrum of non-autoimmune hyperthyroidism due to an activating germline mutation, p.M453T, in the thyrotropin receptor gene. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Apr;70(4):623-8. Epub 2008 Aug 4. PubMed PMID: 18681856.


Supornsilchai V, Söder O, Svechnikov K. Stimulation of the pituitary-adrenal axis and of adrenocortical steroidogenesis ex vivo by administration of di-2-ethylhexyl phthalate to prepubertal male rats. J Endocrinol. 2007 Jan;192(1):33-9. PubMed PMID: 17210740.


Supornsilchai V, Söder O, Svechnikov K. Sesquiterpene lactone helenalin suppresses Leydig and adrenocortical cell steroidogenesis by inhibiting expression of the steroidogenic acute regulatory protein. Reprod Toxicol. 2006 Nov;22(4):631-5. Epub 2006 Jun 13. PubMed PMID: 16777379.


Supornsilchai V, Svechnikov K, Seidlova-Wuttke D, Wuttke W, Söder O. Phytoestrogen resveratrol suppresses steroidogenesis by rat adrenocortical cells by inhibiting cytochrome P450 c21-hydroxylase. Horm Res. 2005;64(6):280-6. Epub 2005 Nov 1. PubMed PMID: 16269870.


Svechnikov K, Supornsilchai V, Strand ML, Wahlgren A, Seidlova-Wuttke D, Wuttke W, Söder O. Influence of long-term dietary administration of procymidone, a fungicide with anti-androgenic effects, or the phytoestrogen genistein to rats on the pituitary-gonadal axis and Leydig cell steroidogenesis. J Endocrinol. 2005 Oct;187(1):117-24. PubMed PMID: 16214947.


Wacharasindhu S, Srivuthana S, Aroonparkmongkol S, Supornsilchai V, Hiranrat P, Yodvisitsak V. Final adult height in “early normal pubertal girls” treated with gonadotropin releasing hormone agonists. J Med Assoc Thai. 2003 Jun;86 Suppl 2:S170-3. PubMed PMID: 12929985.


Hiranrat P, Katavetin P, Supornsilchai V, Wacharasindhu S, Srivuthana S. Water and sodium disorders in children undergoing surgical treatment of brain tumors. J Med Assoc Thai. 2003 Jun;86 Suppl 2:S152-9. PubMed PMID: 12929983.


Supornsilchai V, Hiranrat P, Wacharasindhu S, Srivuthana S, Aroonparkmongkol S. Basal luteinizing hormone/follicle stimulating hormone ratio in diagnosis of central precocious puberty. J Med Assoc Thai. 2003 Jun;86 Suppl 2:S145-51. PubMed PMID: 12929982.


Supornsilchai V, Wacharasindhu S, Desudchit T. Adrenal functions in children with adrenoleukodystrophy. J Med Assoc Thai. 2002 Jun;85 Suppl 1:S286-92. PubMed PMID: 12188425.