ผศ.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก Assist.Prof.Palittiya Sintusek, M.D
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์
ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและตับ
MSc Pediatric and Child Health: Pediatric Gastro-enterology,University College London, UK


Certificate Bill Marshall Followship, Gastroenterology, University College London UK,