รศ.ดร.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.ดร.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก
Assoc.Prof.Palittiya Sintusek, MD PhD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและตับ
MSc Pediatric and Child Health: Pediatric Gastro-enterology, University College London, UK
Certificate Bill Marshall Followship, Gastroenterology, University College London UK