รศ.พญ.จันทร์ฑิตา พฤกษานานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.จันทร์ฑิตา พฤกษานานนท์
Assoc.Prof.Chandhita Pruksananonda, M.D
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์