รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์
Assoc.Prof.Panya Seksarn, M.D.
วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
Certificate in Pediatric Hematology and Oncology (U Florida, USA)