รศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.นพ. ปิติ เตชะวิจิตร์
Assoc.Prof. Piti Techavichit, MD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็ง
Clinical Postdoctoral Fellow in Pediatric Oncology (Baylor College of Medicine. USA)
Research Postdoctoral Fellow in Pediatric  Sarcoma (Baylor College of Medicine. USA)