อ.พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน
Supanun Lauhasurayotin, M.D.
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งเด็ก
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์