อ.พญ.หรรษมน โพธิ์ผ่าน

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.หรรษมน โพธิ์ผ่าน
Hansamon Poparn, MD
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งเด็ก
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์