รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ


รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
Assoc.Prof.Thanyavee   Puthanakit, MD
พ.บ.
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
MSc (Clinical investigation, Johns Hopkins U, Baltimore, USA)