ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
Prof.Thanyavee   Puthanakit, MD
พ.บ.
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
MSc (Clinical investigation, Johns Hopkins U, Baltimore, USA)