อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
Watsamon Jantarabenjakul
พ.บ.
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
วท.ด.เวชศาสตร์คลินิก