ผศ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
Assist.Prof.Watsamon Jantarabenjakul, MD PhD
พ.บ.
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ