ศ.พญ.พิมลรัตน์  ไทยธรรมยานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.พญ.พิมลรัตน์  ไทยธรรมยานนท์
Prof.Pimolrat Thaithumyanon, M.D.