ผศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล
Assist.Prof.Pornchai Kingwatanakul, MD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Certificate in Pediatric Nephrology (Kansas city, USA)
Sumboonnanonda A, Lumpaopong A, Kingwatanakul P, Tangnararatchakit K, Jiravuttipong A. Pediatric kidney transplantation in Thailand: experience in a developing country. Transplant Proc. 2008 Sep;40(7):2271-3. PubMed PMID: 18790210.


Khositseth S, Sirikanaerat A, Khoprasert S, Opastirakul S, Kingwatanakul P, Thongnoppakhun W, Yenchitsomanus PT. Hematological abnormalities in patients with distal renal tubular acidosis and hemoglobinopathies. Am J Hematol. 2008 Jun;83(6):465-71. PubMed PMID: 18266205.


Deekajorndech T, Kingwatanakul P, Wananukul S. Acute renal failure in a child with jellyfish contact dermatitis. J Med Assoc Thai. 2004 Sep;87 Suppl 2:S292-4. PubMed PMID: 16083205.


Likitnukul S, Prapphal N, Pongpunlert W, Kingwatanakul P, Poovorawan Y. Dual infection: dengue hemorrhagic fever with unusual manifestations and mycoplasma pneumonia in a child. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Jun;35(2):399-402. PubMed PMID: 15691145.


Sumboonnanonda A, Thirakhupt P, Kingwatanakul P, Vongjirad A. Chronic renal failure in Thai children: etiology, cost, and outcome. J Med Assoc Thai. 2000 Aug;83(8):894-901. PubMed PMID: 10998843.


Futrakul N, Yenrudi S, Sensirivatana R, Watana D, Laohapaibul A, Watanapenphaibul K, Kingwatanakul P, Futrakul P, Futrakul S. Peritubular capillary flow determines tubulointerstitial disease in idiopathic nephrotic syndrome. Ren Fail. 2000 May;22(3):329-35. PubMed PMID: 10843243.


Sensirivatana R, Kingwatanakul P, Futrakul P. Renal perfusion and disease progression. J Med Assoc Thai. 1999 May;82(5):496-505. Review. PubMed PMID: 10443100.


Futrakul P, Yenrudi S, Sensirivatana R, Kingwatanakul P, Futrakul N, Futrakul S. Renal perfusion and nephronal structure. Nephron. 1999;82(1):79-80. PubMed PMID: 10224491.


Futrakul P, Yenrudi S, Futrakul N, Sensirivatana R, Kingwatanakul P, Jungthirapanich J, Cherdkiadtikul T, Laohapaibul A, Watana D, Singkhwa V, Futrakul S, Pongsin P. Tubular function and tubulointerstitial disease. Am J Kidney Dis. 1999 May;33(5):886-91. PubMed PMID: 10213644.


Kingwatanakul P, Warady BA. Staphylococcus aureus nasal carriage in children receiving long-term peritoneal dialysis. Adv Perit Dial. 1997;13:281-4. PubMed PMID: 9360700.


SritKingwatanakul P, Warady BA. Clinical quiz. Cystic partially differentiated nephroblastoma (CPDN). Pediatr Nephrol. 1996 Oct;10(5):675-6. PubMed PMID: 8897583.


Futrakul P, Futrakul N, Sitprija V, Sensirivatana R, Watana D, Kingwatanakul P. Improved renal perfusion prevents disease progression in focal segmental glomerulosclerosis. Nephron. 1995;69(3):351. PubMed PMID: 7753280.


Futrakul P, Pochanugool C, Poshyachinda M, Thamaree S, Yenrudi S, Buranasiri K, Saleekul P, Watana D, Sensirivatana R, Kingwatanakul P, et al. Intrarenal hemodynamic abnormality in severe form of glomerulonephritis: therapeutic benefit with vasodilators. J Med Assoc Thai. 1992 Jul;75(7):375-85. Review. PubMed PMID: 1293254.