รศ.นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช


รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบริการ
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช
Assoc.Prof.Tawatchai Deekajorndech, MD
พ.บ. (ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Sumboonnanonda A, Lumpaopong A, Kingwatanakul P, Tangnararatchakit K, Jiravuttipong A. Pediatric kidney transplantation in Thailand: Yang J, Yang W, Hirankarn N, Ye DQ, Zhang Y, Pan HF, Mok CC, Chan TM, Wong RW, Mok MY, Lee KW, Wong SN, Leung AM, Li XP, Avihingsanon Y, Rianthavorn P, Deekajorndej T, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V, Baum L, Kwan P, Lee TL, Ho MH, Lee PP, Wong WH, Zeng S, Zhang J, Wong CM, Ng IO, Garcia-Barceló MM, Cherny SS, Tam PK, Sham PC, Lau CS, Lau YL. ELF1 is associated with systemic lupus erythematosus in Asian populations. Hum Mol Genet. 2011 Feb 1;20(3):601-7. Epub 2010 Nov 2. PubMed PMID: 21044949.


Deekajorndech T. A biomarker for detecting early tubulointerstitial disease and ischemia in glomerulonephropathy. Ren Fail. 2007;29(8):1013-7. PubMed PMID: 18067049.


Deekajorndech T. Fractional excretion magnesium (FE Mg) in systemic lupus erythematosus. J Med Assoc Thai. 2005 Jun;88(6):743-5. PubMed PMID: 16083212.


Deekajorndech T, Kingwatanakul P, Wananukul S. Acute renal failure in a child with jellyfish contact dermatitis. J Med Assoc Thai. 2004 Sep;87 Suppl 2:S292-4. PubMed PMID: 16083205.


Futrakul N, Siriviriyakul P, Deekajorndej T, Futrakul P. Hemodynamic maladjustment and disease progression in nephrosis with FSGS. Ren Fail. 2004 May;26(3):231-6. PubMed PMID: 15354970.


Wananukul S, Deekajorndech T, Panchareon C, Thisyakorn U. Mucocutaneous findings in pediatric AIDS related to degree of immunosuppression. Pediatr Dermatol. 2003 Jul-Aug;20(4):289-94. PubMed PMID: 12869145