ผศ.พญ.อังคนีย์ ชะนะกุล


รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.พญ.อังคนีย์ ชะนะกุล
Assist.Prof. Ankanee Chanakul,ASSO
ว.ว., พ.บ.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Postdoctoral researcher in pediatric nephrology, UCSF, USA