อ.พญ.สาธิดา พูนมากสถิตย์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.สาธิดา พูนมากสถิตย์
Satida Poonmaksatit, M.D
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์
ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา