ศ.ดร.พญ.ศิรินุช ชมโท


รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตรจารย์
ชื่อ-สกุลศ.ดร.พญ.ศิรินุช ชมโท
Prof.Sirinuch Chomtho, MD PhD
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วท.ม. กุมารเวชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
Ph.D. in Nutrition (University College London UK)
Diploma in Pediatric Nutrition, RCPCH, UK
Sala D, Chomto S, Hill S. Long-term outcomes of short bowel syndrome requiring long-term/home intravenous nutrition compared in children with gastroschisis and those with volvulus. Transplant Proc. 2010 Jan-Feb;42(1):5-8. PubMed PMID: 20172269.


Wells JC, Williams JE, Chomtho S, Darch T, Grijalva-Eternod C, Kennedy K, Haroun D, Wilson C, Cole TJ, Fewtrell MS. Pediatric reference data for lean tissue properties: density and hydration from age 5 to 20 y. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):610-8. Epub 2010 Jan 20. PubMed PMID: 20089731.


Chomtho S, Wells JC, Davies PS, Lucas A, Fewtrell MS. Early growth and body composition in infancy. Adv Exp Med Biol. 2009;646:165-8. PubMed PMID: 19536676.


Fewtrell MS, Loh KL, Chomtho S, Kennedy K, Hawdon J, Khakoo A. Quantitative ultrasound (QUS): a useful tool for monitoring bone health in preterm infants? Acta Paediatr. 2008 Dec;97(12):1625-30. PubMed PMID: 19054850.


Chomtho S, Wells JC, Williams JE, Lucas A, Fewtrell MS. Associations between birth weight and later body composition: evidence from the 4 component model. Am J Clin Nutr. 2008 Oct;88(4):1040-8. PubMed PMID: 18842792.


Chomtho S, Wells JC, Williams JE, Davies PS, Lucas A, Fewtrell MS. Infant growth and later body composition: evidence from the 4-component model. Am J Clin Nutr. 2008 Jun;87(6):1776-84. PubMed PMID: 18541568.


Fewtrell MS, Benden C, Williams JE, Chomtho S, Ginty F, Nigdikar SV, Jaffe A. Undercarboxylated osteocalcin and bone mass in 8-12 year old children with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2008 Jul;7(4):307-12. Epub 2008 Feb 21. PubMed PMID: 18178136.


Wells JC, Chomtho S, Fewtrell MS. Programming of body composition by early growth and nutrition. Proc Nutr Soc. 2007 Aug;66(3):423-34. Review. PubMed PMID: 17637095.


Chomtho S, Fewtrell MS, Jaffe A, Williams JE, Wells JC. Evaluation of arm anthropometry for assessing pediatric body composition: evidence from healthy and sick children. Pediatr Res. 2006 Jun;59(6):860-5. Epub 2006 Apr 26. PubMed PMID: 16641219.


Chongsrisawat V, Ampai S, Chotivitayatarakorn P, Sirisopikul T, Poovorawan Y. Relationship between vasoactive intestinal peptide and intrapulmonary vascular dilatation in children with various liver diseases. Acta Paediatr. 2003 Dec;92(12):1411-4. PubMed PMID: 14971791.