ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
Prof.Issarang Nuchprayoon, MD PhD
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
Diplomate, American Board of Pediatrics
Diplomate, American Board of Pediatric Hematology Oncology
Ph.D. (Human Genetics and Molecular biology, Johns Hopkins U, Baltimore, USA)

1. Louichareon C, Patin E, Paul R, Nuchprayoon I, Witoonpanich B, Peerapittayamongkol C,Casademont I, Sura T, Laird NM, Singhasivanon P, Quintana-Murci L, Skuntabhai A. Positively selected G6PD-Mahidol mutation reduces Plasmodium vivax density in Southeast Asians. Science 2009; 326: 1546-9.

2. Nuchprayoon I, Louichareon C, Chareonvej W. Glucose-6-phosphate dehydrogenase mutations in Mon and Burmese of Southern Myanmar. J Hum Genet 2008; 53: 48-54.

3. Louichareon C and Nuchprayoon I. G6PD Viangchan (871G>A) is the most common G6PD deficiency variant in the Cambodian population. J Hum Genet 2005; 50 (8): 448-452.

4. Nuchprayoon I, Sanpavat S, Nuchprayoon S. Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) mutations in Thailand: G6PD Viangchan (871G>A) is the most common deficiency variant in the Thai population. Hum Mutation 2002; 19(2):185.

5. Nuchprayoon I, Pongpan C, Sripaiboonkij N. The role of prednisolone in reducing limb edema from green pit viper bite in children: a randomized controlled trial. Ann Trop Med Parasit 2008; 102( 7):643–9.

6. Nuchprayoon I and Garner P. Interventions for preventing reactions to antivenom (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.

7. Suntravat M, Nuchprayoon I. Recombinant Russell’s viper venom-factor X activator (RVV-X)-specific antibody: neutralization and cross-reactivity with Cryptelytrops albolabris and Calloselasma rhodostoma venoms. Asian Biomed 2011; 5 (3); 371-9.

8. Suntravat M, Yusuksawad M, Sereemaspun A, Perez JC, Nuchprayoon I. Effect of purified Russell's viper venom-factor X activator (RVV-X) on renal hemodynamics, renal functions, and coagulopathy in rats. Toxicon 2011; 58: 230-8.

9. Sukkapan P, Nuchprayoon I. Phylogenetic analysis of serine proteinases from Russell's viper (Daboia russelli siamensis) and Agkistrodon piscivorus leucostoma venom. Toxicon 2011; 58:168-178.

10. Sripichai O, Makarasara W, Munkongdee T, Kumkhaek C, Nuchprayoon I, Chuansumrit A, Chuncharunee S, Chantrakoon N, Boonmongkol O, Winichagoon P, Fucharoen S. A scoring system for the classification of beta-thalassemia/Hb E disease severity. Am J Hematol 2008: 83(6):482-4.