รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
Assoc.Prof.Jitladda Deerojanawong, MD
วท.บ. (เกียรตินิยม): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พ.บ. (เกียรตินิยม): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
 ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
Certificate in pediatric Thoracic Medicine, Melbourne Australia
 อ.ว. เวชบำบัดวิกฤต
Deerojanawong J, Promsaka na Sakolnakorn V, Prapphal N, Hanrutakorn C, Sritippayawan S. Evaluation of metered-dose inhaler administration technique among asthmatic children and their caregivers in Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol. 2009 Jun-Sep;27(2-3):87-93. PubMed PMID: 19839493.


Deerojanawong J, Peongsujarit D, Vivatvakin B, Prapphal N. Incidence and risk factors of upper gastrointestinal bleeding in mechanically ventilated children. Pediatr Crit Care Med. 2009 Jan;10(1):91-5. PubMed PMID: 19057446.


Deerojanawong J, Prapphal N, Suwanjutha S, Lochindarat S, Chantarojanasiri T, Kunakorn M, Bunnag T, Srisan P. Prevalence and clinical features of mycoplasma pneumoniae in Thai children. J Med Assoc Thai. 2006 Oct;89(10):1641-7. PubMed PMID: 17128838.


Futrakul S, Deerojanawong J, Prapphal N. Risk factors of bronchial hyperresponsiveness in children with wheezing-associated respiratory infection. Pediatr Pulmonol. 2005 Jul;40(1):81-7. PubMed PMID: 15880377.


Deerojanawong J, Manuyakorn W, Prapphal N, Harnruthakorn C, Sritippayawan S, Samransamruajkit R. Randomized controlled trial of salbutamol aerosol therapy via metered dose inhaler-spacer vs. jet nebulizer in young children with wheezing. Pediatr Pulmonol. 2005 May;39(5):466-72. PubMed PMID: 15786440.


Deerojanawong J, Prapphal N, Udomittipong K. PRISM score and factors predicting mortality of patients with respiratory failure in the pediatric intensive care unit. J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S68-75. PubMed PMID: 11529383.


Deerojanawong J, Sawyer SM, Fink AM, Stokes KB, Robertson CF. Totally implantable venous access devices in children with cystic fibrosis: incidence and type of complications. Thorax. 1998 Apr;53(4):285-9. PubMed PMID: 9741372; PubMed Central PMCID: PMC1745200.


Deerojanawong J, Chang AB, Eng PA, Robertson CF, Kemp AS. Pulmonary diseases in children with severe combined immune deficiency and DiGeorge syndrome. Pediatr Pulmonol. 1997 Nov;24(5):324-30. PubMed PMID: 9407565.


Deerojanawong J, Prapphal N. Predictors of bronchodilator responsiveness in infants with wheezing associated respiratory tract infection. J Med Assoc Thai. 1994 Jul;77(7):351-6. PubMed PMID: 7876752.