อ.นพ.วิฌาน บุญจินดาทรัพย์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์นายแพทย์
ชื่อ-สกุลอ.นพ.วิฌาน บุญจินดาทรัพย์
Vicharn Boonjindasap, MD
พ.บ. (เกียรตินิยม)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์