ja_mageia

รู้ทันมะเร็งปากมดลูก
Sample image ภัยร้ายที่ป้องกันได้/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ "เก่ง"
Sample imageหากลูกแสดงออกถึงแววอัจฉริยะให้เห็นตั้งแต่เล็ก เช่น สามารถบอกโน้ตเปียโนได้ทันทีที่คุณแม่เล่นเปียโนให้ฟัง

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดสุขภาพเด็กดี ปี 57 PDF อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดสุขภาพเด็กดี
ทางภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
จะดำเนินการ
จัดส่ง
ไปรษณียบัตร
ไปยังผู้ที่เข้ารอบ ทุกท่านเพื่อเป็นการยืนยัน  
 
ผู้ที่ได้เข้ารอบทั้ง 2 ประเภท เมื่อได้รับไปรษณียบัตรแล้ว กรุณามาตามนัด
เพื่อตรวจคัดเลือกอีกครั้ง
ในวันที่ 12 มีนาคม 2557  ณ ตึก ภปรชั้น 9
รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยประเภทที่ 1 เวลา11.30 น และประเภทที่ 2 เวลา12.00 น

      ประเภทที่ 1    จำนวน  50 คน
ประเภทที่ 2    จำนวน  55 คน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ .... (คลิกที่อ่านเพิ่มเติม)
 

1 ด.ช กฤติน หย่งเหยียน ธัม 26 ด.ช ปาณัส ประดิษฐ์
2 ด.ญ กัญญพัฒน์ มงคลพิพัฒน์กุล 27 ด.ช พงษ์พิชญ์ ไชยพิทักษ์
3 ด.ญ กัญภัคณัฐ นัยนารถ 28 ด.ช พสุพล รัตนสุวรรณ
4 ด.ช คามิน อยู่คำ 29 ด.ช พิชญุตม์ พึ่งพาพงศ์
5 ด.ช จิรเมธ จองปิหย่า 30 ด.ญ แพรทับทิม กุลพรไพศาล
6 ด.ญ ชนวรรณ สุดจิตต์จูล 31 ด.ญ ภัทรมน กีรติอมร
7 ด.ญ ชาญาดา บุตรน้ำเพ็ชร 32 ด.ช รพิธาน ชนากลาง
8 ด.ญ ณัชชา คำรณคุณาพร 33 ด.ช รภัทร ตาไวไธสง
9 ด.ช ณัฏฐ์ กาญจนสมทรัพย์ 34 ด.ญ รวิสรา เผดิม
10 ด.ช ณัฐฎนันท์ รอดเจริญ 35 ด.ช รัตนกร ศุภวงศ์
11 ด.ญ ณัฐธยาน์ จันทรมณี 36 ด.ช รามิล เกษรบัว
12 ด.ญ ณัฐนันท์ โพธิ์สัย 37 ด.ญ ลภัสรดา วัฒนศิริเกียรติ
13 ด.ญ ณัฐพร ดีนอก 38 ด.ช วณิชญ์ พลสิงห์
14 ด.ญ ณิศรา ทองกัลยา 39 ด.ช วัชรพงศ์ ยงสวัสดิ์
15 ด.ช เตชินท์ ยงยุทธกนกพร 40 ด.ญ ศุภิดา ดิลกฤทธิ์ดำรง
16 ด.ญ แทนหทัย จิตรมา 41 ด.ญ สลิลดาพร เอียดบางหยี
17 ด.ช ธนวรรธน์ เทียมเจริญ 42 ด.ญ สุฐิตา หอมจันทร์
18 ด.ช ธันวา วงษ์พันธุ์เที่ยง 43 ด.ช สุนิติ สุภวราหะสุนทร
19 ด.ช ธีทัต พรมการ 44 ด.ญ อภิชาดา สีด้วง
20 ด.ญ นภัสศรณ์ คูเปี่ยมรักษ์ 45 ด.ญ อลิษา โบสมิลเลอร์
21 ด.ญ นภาภรณ์ พ่วงพุฒ 46 ด.ช อิงคอัณณ์ ศรีปรีดาพร
22 ด.ช นรภัทร หมวกเหล็ก 47 ด.ญ อิจาตู้ บาร์
23 ด.ญ บุญญาภา ปฏิสัมภิทากุล 48 ด.ญ อุษณิษา ลิมปวรากุล
24 ด.ช ประพัฒน์วงศ์ วงศ์โสภิต 49 ด.ช แอรอน อาชว เดนนิสัน
25 ด.ช ปัณณพัฒน์ ทิมเรืองเวช 50 ด.ญ ไอลดา โกวะประดิษฐ์

 

1 ด.ญ กฤตกานต์ ทัศนสุวรรณ 28 ด.ญ ปัทมนันท์ ปัทมธรรม
2 ด.ญ กวินธิดา โคโตสี 29 ด.ญ ปิยธิดา แสนสีดา
3 ด.ช กานต์ธิวัชร์ ธนะทรัพย์วาณิช 30 ด.ช เป็นเอก บุตรคาม
4 ด.ช กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล 31 ด.ช พงศ์สิน พันธ์พิทักษ์
5 ด.ญ จิดาภา โชคเกิดสกุล 32 ด.ช พรหมกฤตย์ เลิศวิชชุหัตถ์
6 ด.ช จิรัฏฐ์ สี่พยัคฆ์ 33 ด.ช พัชรพล คำศรี
7 ด.ญ ชลภัสสรณ์ ยังคง 34 ด.ญ พัทธ์ญาณินท์ ไชยพิทักษ์
8 ด.ญ ชัญญานุช ศรีปิติวิทยา 35 ด.ญ พิชชาภา เลิศพิทักษสิทธิ์
9 ด.ญ ชินะชามา สนธิอัชชรา 36 ด.ญ พิชญ์สินี ลีลาแม้นเทพ
10 ด.ญ ชินิตา เอี่ยมศิริ 37 ด.ช พิภู บูรณศิลป์
11 ด.ญ โชติก ศิวบวรวัฒนา 38 ด.ญ ภัชราพร ถาวรศิริ
12 ด.ญ ญาณิศา ทัศนวิบูลย์ 39 ด.ญ ภัททิยา ไชยภูมิ
13 ด.ญ ณฐมน ฮิโกซากะ 40 ด.ช ภาคิณ วิภาสชัยกุล
14 ด.ญ ณภัค เกษสำลี 41 ด.ช รณกฤต ศรีปากร
15 ด.ญ ณัฐกาญ กาญจนวราพงศ์ 42 ด.ญ ลลิตวดี ธุรานุช
16 ด.ญ ณัฐฎ์ฐาอร นิมมานนรเทพ 43 ด.ช วารุต ควรเชิดชู
17 ด.ญ ณิชนันทน์ สัควัฒนะ 44 ด.ญ วิมลิน โชว์ธนะพานิช
18 ด.ญ ทัศน์ลักษณ์ ศรีสมบัติ 45 ด.ญ วิศัลย์ศยา วารีย์
19 ด.ช ธนภัทร พราฮิน 46 ด.ญ ศวรรดา ด่านตระกูล
20 ด.ช ธนิก มุหะหมัดอารี 47 ด.ช ศิรเสกข์ ตราชูวณิช
21 ด.ญ ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ 48 ด.ช สิงหา ลิ่วเฉลิมวงศ์
22 ด.ช นนท์ พิบูลรุจนานนท์ 49 ด.ช สุกฤษฎิ์ รุจิระกำธรชัย
23 ด.ช นพฤทธิ์ สาริตาวุฒิ 50 ด.ญ สุภนิช คชประดิษฐ
24 ด.ช นราวิชญ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ 51 ด.ญ หทัยนันท์ ทับทองคำ
25 ด.ญ ปกิตตา โพธิมโนมัย 52 ด.ญ อนุชก้า เจไมม่า ลี
26 ด.ญ ปพิชญา เงินไทย 53 ด.ญ อภิชญา สีด้วง
27 ด.ญ ปัญพิชา เนติสารยาภากร 54 ด.ญ อริญรดา สุดจ่าชารี
55 ด.ญ ขวัญแก้ว นาคอ่อน


 

Language Selection

Thai (ภาษาไทย)

Who's Online

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์