การดูแลด้านจิตใจและสังคมของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว

การดูแลเด็กที่ติดเชื้อต้องไม่ลืมการมองในบริบทของสังคมที่เขาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานที่ทำงาน ตลอดจนครอบครัวและสังคม โดยทั่วไปไม่ควรเปิดเผยความจริงให้สถาบันทางสังคมต่างๆ ได้รับรู้ หากสมาชิกในสังคมเหล่านั้นยังขาดความพร้อมและความเข้าใจ

vaccine02.pdf (545 downloads)