การดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่บ้านและโรงเรียน

การขาดความเข้าใจต่อโรคเอดส์ในเด็กอาจเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน โดยเฉพาะกรณีที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูไม่ทราบหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะในกรณีที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยโรคนี้

vaccine03.pdf (449 downloads)