การสื่อสารสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โรคเอดส์เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของโลก หลังจากรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีการระบาดของโรคเข้าสู่กลุ่มชายรักร่วมเพศและกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ก่อนที่จะแพร่ระบาดสู่หญิงบริการ และผ่านเข้าสู่สถาบันครอบครัวทางแม่บ้านและลูกในที่สุด

commu15.pdf (683 downloads)