การสื่อสารในหอผู้ป่วย

หลักการสื่อสารโดยทั่วไปประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ การรับฟังปัญหาและความไม่สบายใจของเขาจนเกิดความกระจ่างและเข้าใจ การแก้ปัญหาเหล่านั้นและสรุปจบ

commu07.pdf (940 downloads)