การให้ยาพ่นแบบฝอยละอองชนิด nebulizer

อาจารย์แพทย์หญิงสุชาดา ศรีทิพยวรรณ
หน่วยโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์?เพื่อให้นิสิตสามารถ
1.?บอกชนิดและหลักการทำงานของ nebuljzer ชนิดต่างๆได้
2.?บอกวัตถุประสงค์ของการให้ nebulizer therapy ได้
3.?บอกวิธีการใช้ small volume jet nebulizer ได้

Nebulizer-therapy.pdf (2297 downloads)