คุณสุภาพิมพ์ ชัยชนะวงศ์ และครอบครัว ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนปันน้ำใจเด็กป่วยฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสุภาพิมพ์ ชัยชนะวงศ์ คุณภัคณัฏฐ์ พรสังสรรค์ และเด็กชายคีรณัฏฐ์ พรสังสรรค์ ได้เงินบริจาค 460,000 บาท สำหรับกองทุนปันน้ำใจเด็กป่วย ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ มูลนิธิตึก สก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้หอผู้ป่วยเด็ก ตึก สก. ได้แก่

  1. เครื่องอุ่นน้ำเกลือ, สารละลาย
  2. เครื่องสแกนหาหลอดเลือดดำ
  3. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล

ทั้งนี้ ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์แพทย์และพยาบาลฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ ได้รับเงินบริจาค และดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ณ หอผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคในครั้งนี้เป็นอย่างสูง