ทำเนียบผู้บริหารศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์


ผศ.พญ.อังคนีย์ ชะนะกุล
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบริหาร


รศ.นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบริการ


ศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา


ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายปริญญาบัณฑิต


ศ.ดร.พญ.ศิรินุช ชมโท
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย