ทำเนียบผู้บริหารรศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์


ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร

รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบริหาร


รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบริการ


ศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา


ผศ.พญ.อังคนีย์ ชะนะกุล
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายปริญญาบัณฑิต


ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย