ทำเนียบผู้บริหารศ.พญ. ศิริวรรณ วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์


ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบริการ


รศ.พญ. สุชีรา ฉัตรเพริดพราย
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบริการ


รศ.พญ. สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา


ผศ.นพ. ธวัชชัย ดีขจรเดช
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายปริญญาบัณฑิต


ร.ศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ
รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย


ผศ.นพ. พรชัย กิ่งวัฒนกุล
กรรมการบริหารภาควิชากุมารเวชศาสตร์


รศ.พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
กรรมการบริหารภาควิชากุมารเวชศาสตร์


รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
กรรมการบริหารภาควิชากุมารเวชศาสตร์


ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ
กรรมการบริหารภาควิชากุมารเวชศาสตร์


รศ.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
กรรมการบริหารภาควิชากุมารเวชศาสตร์


อ.นพ.วิทวัส ลออคุณ
กรรมการบริหารภาควิชากุมารเวชศาสตร์


รศ.พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์
กรรมการบริหารและเลขานุการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์