อาจาริยมิตต์ ประจำปี 2561

 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562: 11.00 น.: ห้องประชุม ยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน มอบโล่รางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และ รศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล อาจาริยมิตต์ ประจำปี 2561 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน โดยมี รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล และ ผศ.(พิเศษ) นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ