ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนางสาว อัจจิมา อัศวพิทักษ์สกุล
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์ความเป็นเลิศเวชพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ :02-256-3354