ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนาง รุ่งนภา อิทธิวุฒิ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ :02-256-3354
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนาย เฉลิมพล ศรีจอมทอง
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ :02-256-3354
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาว กรรณธ์ญาณัฐษ์ ทวีรัชธรรม
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ :02-256-3354