ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564 [CUPA2021]

งานอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564
เรื่อง “Interprofessional team care in Pediatrics: Learn and work together” ผ่านระบบออนไลน์
ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

            ขอเชิญพบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายด้าน หลากหลายสาขา อาชีพ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลอดระยะการทำงานของท่าน อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ Virtual Booth จากบริษัทที่ให้การสนับสนุนในการจัดประชุมในครั้งนี้ และท่านสามารถรับชม Pre-congress ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่าระบบออนไลน์

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

หนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา (Download)