ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส

ตำแหน่งทางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาว โศรยา ประสิทธิ์สมสกุล
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสฯ
โทรศัพท์ :02-256-4929
ตำแหน่งทางนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนางสาว ธนัญรัตน์ ทองมี
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสฯ
โทรศัพท์ :02-256-4929
ตำแหน่งทางนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนาย สมพงษ์ วงษ์พันสวัสดิ์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสฯ
โทรศัพท์ :02-256-4929