สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา
ชื่อ-สกุลนาย ปฐมชัย อมรรัตนไพจิตร
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โรคติดเชื้อเด็ก
โทรศัพท์ :02-256-4930