สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ตำแหน่งทางเจ้าหน้าที่สถิติ
ชื่อ-สกุลนางสาว ชลธิชา รักกลาง
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951