สาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ตำแหน่งรพยาบาล
ชื่อ-สกุลนางสาว ประภาศรี สมบุญ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โรคระบบหายใจและบำบัดวิกฤต
โทรศัพท์ :02-256-5278