สาขาวิชาโรคหัวใจ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนาง มาลี คงมณี
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : โรคหัวใจ
โทรศัพท์ :02-256-4966
ตำแหน่งพยาบาล
ชื่อ-สกุลนางสาว จารุวรรณ ไวยดี
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โรคหัวใจ
โทรศัพท์ :02-256-4966