สาขาวิชาโรคไต

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนางสาว นำดี ทิพย์ปรักมาศ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โรคไต
โทรศัพท์ :02-256-4969
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ชื่อ-สกุลนางสาว นวลพรรณ ศิริเพ็ญ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โรคไต
โทรศัพท์ :02-256-4969
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุลนางสาว เบญจลักษณ์ มีศิลป์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โรคไต
โทรศัพท์ :02-256-4969