สาขาโลหิตวิทยา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานแทพย์ (เทคนิคการแพทย์) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว กรภัทร์ อุทิศธรรม
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว ภัทรมน อึ่งบำเหน็จ
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949
ตำแหน่งทางนักเทคนิคการแพทย์
ชื่อ-สกุลนาย ฉัตรชัย บุบผาชาติ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949
ตำแหน่งทางเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ-สกุลนางสาว แสงทิพย์ จันทราษี
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949
ตำแหน่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิชาการศึกษา) P7
ชื่อ-สกุลนาย อุทัย อ่อนสิงห์
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : สำนักงานฝ่ายวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.12
โทรศัพท์ :02-256-4912
[table “95” not found /]
ตำแหน่งพยาบาล
ชื่อ-สกุลนางสาว ช่อเพชร จารุเสาวภาคย์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949