สาขาโลหิตวิทยา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานแทพย์ (เทคนิคการแพทย์) P7
ชื่อ-สกุลนาง กรภัทร์ พลับรู้การ
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว ภัทรมน อึ่งบำเหน็จ
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ชื่อ-สกุลนาย ฉัตรชัย บุบผาชาติ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ-สกุลนางสาว แสงทิพย์ จันทราษี
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949
ตำแหน่งพยาบาล
ชื่อ-สกุลนางสาว ช่อเพชร จารุเสาวภาคย์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4949