สำนักงานฝ่ายกุมารฯ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว ชนัญชิดา เดือนแจ้ง
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-5341, 4951, 4971
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว ปัญญ์ชนก สานุสุัน
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประสานงานวิจัย) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว วิไล ชมภูโคตร
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : สำนักงานฝ่ายวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.12
โทรศัพท์ :02-256-3324
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาว ภิญญดา สุขจิตร์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานฝ่ายวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.12
โทรศัพท์ :02-256-4912
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาว ขวัญเดือน แผนเลียบ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาว จีรวรรณ สุขสวัสดิ์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานฝ่ายวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.12
โทรศัพท์ :02-256-3312
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาว ขนิษฐา สุนิพันธ์
สังกัด:เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาว นันทไพ ตาไธสง
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิชาการศึกษา) P7
ชื่อ-สกุลนาย อุทัย อ่อนสิงห์
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : สำนักงานฝ่ายวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.12
โทรศัพท์ :02-256-4912
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ-สกุลนางสาว ชฎาธาร แจ่มกระจ่าง
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานฝ่ายวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.12
โทรศัพท์ :02-256-4912
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ชื่อ-สกุลนางสาว สิริพร อุบลพันธุ์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
ชื่อ-สกุลนางสาว ชลธิชา รักกลาง
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งนักการภารโรง
ชื่อ-สกุลนาง ช่อทิพย์ แก้วแหลือง
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งนักการภารโรง
ชื่อ-สกุลนาย ดิเรก น้ำดอกไม้
สังกัด:เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งนักการภารโรง
ชื่อ-สกุลนางสาว ผกาวัลย์ ลำพันธ์
สังกัด:เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951
ตำแหน่งนักการภารโรง
ชื่อ-สกุลนางสาว สมฤทัย ปรุงธัญญะพฤกษ์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : สำนักงานธุรการกุมารเวชศาสตร์ ตึก สก.11
โทรศัพท์ :02-256-4951