เจ้าหน้าโครงการจุฬาคิดส์คลับ

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ-สกุลนางสาว กชภัส สินบรรณกร
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โครงการจุฬาคิดส์คลับ
โทรศัพท์ :02-256-5372
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ-สกุลนาย บัณฑิต พูนกำเนิด
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : เจ้าหน้าโครงการจุฬาคิดส์คลับ
โทรศัพท์ :02-256-5372