สาขาโภชนาการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (นักเทคนิคการแพทย์) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว ธนัชพร มหิทธาฤทธิกร
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โภชนาการ
โทรศัพท์ :02-256-4903
ตำแหน่งนักโภชนาการ
ชื่อ-สกุลนางสาว นันทพร เจริญผล
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โภชนาการ
โทรศัพท์ :02-256-4903
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก
ชื่อ-สกุลนางสาว ฐิติพร เพิ่มเติม
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โภชนาการ
โทรศัพท์ :02-256-4903
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบริบาลเด็กเล็ก
ชื่อ-สกุลนาง รวงผึ้ง เอมจิตต์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โภชนาการ
โทรศัพท์ :02-256-4903
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก
ชื่อ-สกุลนางสาว สุพรรษา แก้วเนตร
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : โภชนาการ
โทรศัพท์ :02-256-4903