ไข้เลือดออก

โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมี 4 ชนิดคือ เดงกี-1 เดงกี-2 เดงกี-3 และเดงกี-4 โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค? เมื่อยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีกัดคน จะปล่อยเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย โดยยุงลายจะหากินในเวลากลางวันและออกไข่ในน้ำสะอาดที่ขังนิ่งอยู่ในภาชนะภายในบ้านเรือนที่ไม่ใช้แล้วหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

vaccine07.pdf (574 downloads)