รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
Assoc.Prof.Jarungchit Ngamphaiboon, MD
วท.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
Certificate in Pediatric Allergy and Immunology (U Penn, Philadelphia, USA)
Ngamphaiboon J, Chatchatee P, Thongkaew T. Cow's milk allergy in Thai children. Asian Pac J Allergy Immunol. 2008 Dec;26(4):199-204. PubMed PMID: 19317338.

Ngamphaiboon J, Wirawarn T, Thongkaew T. Prevention of recurrent wheezing in young children by loratadine compared with ketotifen. J Med Assoc Thai. 2009 Mar;92(3):351-5. PubMed PMID: 19301727.

Vilaiphan P, Chatchatee P, Ngamphaiboon J, Tongkobpetch S, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Nonsense mutations of the CYBB gene in two Thai families with X-linked chronic granulomatous disease. Asian Pac J Allergy Immunol. 2007 Dec;25(4):243-7. PubMed PMID: 18402298.

Ngamphaiboon J. Montelukast in general pediatric practices. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S348-51. PubMed PMID: 16623053.

Ngamphaiboon J, Direkwattanachai C, Visitsunthorn N, Vangveeravong M, Tiensuwan M. The efficacy and safety of 30 mg fexofenadine HCl bid in pediatric patients with allergic rhinitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2005 Dec;23(4):169-74. PubMed PMID: 16572735.

Tantibhaedhyangkul U, Chatchatee P, Choketeeraswad T, Ngamphaiboon J. Peak inspiratory flow rate and the ability to use the Turbuhaler in Thai children aged 3-7 years. J Med Assoc Thai. 2003 Jun;86 Suppl 2:S201-7. PubMed PMID: 12929990.

Pancharoen C, Chatchatee P, Ngamphaiboon J, Thisyakorn U. Recurrent purpura fulminans associated with drug-resistant Streptococcus pneumoniae infection in an asplenic girl. Pediatr Infect Dis J. 2002 Jan;21(1):80-1. PubMed PMID: 11791110.

Ngamphaiboon J, Theamboonlert A, Poovorawan Y. Serum IgG subclass levels in a group of healthy Thai children. Asian Pac J Allergy Immunol. 1998 Mar;16(1):49-55. PubMed PMID: 9681129.

Ngamphaiboon J, Thepchatri A, Chatchatee P, Chumdermpadetsuk S. Fluticasone propionate aqueous nasal spray treatment for perennial allergic rhinitis in children. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997 May;78(5):479-84. PubMed PMID: 9164361.

Campbell DE, Ngamphaiboon J, Clark MM, Harris MC, Kolski GB, Douglas SD. Indirect enzyme-linked immunosorbent assay for measurement of human immunoglobulins E and G to purified cow's milk proteins: application in diagnosis of cow's milk allergy. J Clin Microbiol. 1987 Nov;25(11):2114-9. PubMed PMID: 3693541; PubMed Central PMCID: PMC269422.