รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
Assoc.Prof.Pantipa Chatchatee, MD
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
Certificate in Allergy and Immunology (Duke U, Durham, USA)