ผศ.พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
Chansuda Bongsebandhu-phubhakdi, MD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์
ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น
M.Sc Child and Adolescent Mental Health,UCL, UK