MOST COMMENTED

การสื่อสารเรื่องวัคซีนโรต้า

เนื่องจากวัคซีนโรต้าเป็นวัคซีนใหม่ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้ไม่นานและยังมีราคาแพง กุมารแพทย์ควรใช้เวลาในการสื่อสารกับพ่อแม่เกี่ยวกับวัคซีนดังกล่าว

HOT NEWS