CUPA2020: Warm up and Instruction

นับถอยหลังสู่งานประชุม CUPA2020 ผ่านระบบ ZOOM WEBINAR
ที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 3,000 ท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์